Làm bài Test Năng lực

Học trực tuyến e-learning: chủ động - thuận tiện - thực tiễn

Bảng xếp hạng


TOP 20

Ảnh Hạng Họ tên Lĩnh vựcĐiểm Thời gian
1 Vũ Dũng Test IQ 20 38s
2 Lê Hải Hóa học 20 38s
3 Vũ Xuân Trường Hóa học 20 39s
4 Đường Kiến thức tổng hợp 20 53s
5 Trang Test IQ 20 9'14
6 Đàm Hồng Test IQ 19 1'7
7 Nguyễn Thị Thu Thu Nhàn Hóa học 19 3'51
8 Cynthia Esmeralda Test IQ 19 7'17
9 Vũ Thị Mai Văn hóa - Nghệ thuật 19 7'21
10 Phạm Nguyễn Bích Văn học 19 7'30
Ảnh Hạng Họ tên Lĩnh vựcĐiểm Thời gian
11 Nhung Kiến thức tổng hợp 18 1'27
12 Đình Hải Hóa học 18 4'4
13 Bùi Anh Quốc Hóa học 18 4'10
14 Đoàn Ngọc Hóa học 18 5'0
15 Tráng Hóa học 18 5'1
16 Nghĩa Trương Đăng Tin học 18 6'1
17 Hoàn Đang Nghỉ Dịch Địa lý 18 8'20
18 Vũ Thu Lịch Sử 18 9'11
19 Vinh khổng Test IQ 18 9'49
20 Đặng Trang Test IQ 18 9'59