Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là trường đại học đứng đầu về đào tạo khối ngành kinh tế tại miền Trung Việt Nam, trực thuộc hệ thống Đại học Đà Nẵng, đồng thời là trung tâm nghiên cứu kinh tế học lớn nhất và đi đầu tự chủ đại học của khu vực Miền Trung-Tây Nguyên.