Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai hệ thống đại học quốc gia của Việt Nam, được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, được đánh giá là một trong 750 trường/nhóm trường đại học tốt nhất thế giới của Việt Nam.