Unit 10: Project

Unit 10: Project

1. Work in groups of 8 to 10. Carry out a survey to find out who in your group has been on an eco tour and who has never been on one. Use the following survey table as a guide. (Làm việc theo nhóm từ 8 - 10 người. Tiến hành khảo sát tìm ra ai trong nhóm em từng đi du lịch sinh thái và ai chưa từng đi. Sử dụng bảng khảo sát sau đây như là một hướng dẫn.)

 

2. Present your group's findings to the whole class. (Trình bày sự chuẩn bị của nhóm cho cả lớp.)