Unit 10: Writing 

Unit 10: Writing 

1. Look at the travel brochure below and find the different parts. Match the numbered parts in the brochure with their content. (Nhìn vào tờ bướm du lịch bên dưới và tìm những phần khác nhau. Nối những phần được đánh sô trong tờ bướm với nội dung của chứng. )

1 - c. Name of the destination (Tên nơi đến)

2 - e. Information about what visitors can do or see at the destination. (Thông tin về những gì du khách có thể làm hoặc thấy ở điểm đến)

3 - d. Pictures of the destination (Hình ảnh của điểm đến)

4 - a. Contact imformation of the travel company (Thông tin liên hệ của công ty du lịch)

5 - f. Advise on ow to be a responsible ecotourist (Lời khuyên về cách trở thành một khách du lịch sinh thái có trách nhiệm)

6 - b. Information about the trip (departure time, price list) (Thông tin về chuyến đi (thời gian khởi hành, danh sách giá))

2. Work in groups. Use the information about the eco tours to Sa Pa or Central Highlands in the Speaking section to design a travel brochure. You can add more information and pictures to make your brochure attractive (Làm theo nhóm. Sử dụng thông tin về du lịch sinh thái đến Sa Pa hoặc Tây Nguyên trong phần Speaking (Nói) để thiết kế một tờ bướm du lịch. Em có thể thêm nhiều thông tin và hình ảnh hơn để làm cho tờ bướm của em thêm hấp dẫn)

Our brochure is about an eco tour to Can Gio Biosphere reserve. The tour leaves Ho Chi Minh City at 6 a.m and gets back at 6 p.m. The tour doesn’t cost too much only 400,000 VND per person. During this one-day trip, you can watch birds, see crocodiles hunting for food and bats hanging on the trees. But you need to behave responsibly. You should speak softly while watching the animals...

Hướng dẫn dịch:

Tờ bướm của chúng tôi là về một chuyến du lịch sinh thái đến Khu bảo tồn Sinh quyển Cần Giờ. Chuyến đi rời Thành phố Hồ Chí Minh lúc 6 giờ sáng và trở về lúc 6 giờ chiều. Chuyến đi không tốn quá nhiều chi 400.000 dồng, trong suốt chuyến di một ngày này, bạn có thể ngắm chim chóc, xem cá sấu săn mồi và xem dơi treo lơ lửng trên cây. Nhưng bạn cần cư xử một cách có trách nhiệm. Bạn nên nói nhỏ nhẹ trong khi xem động vật...

3. Show your group's brochure to other groups. Prepare a brief report to advertise your eco tour. (Cho các nhóm khác xem tờ bướm của nhóm của em. Chuẩn bị một bài tường thuật ngắn để quảng bá cho chuyến du lịch sinh thái của em.)