Unit 4: Project 

Unit 4: Project 

Find someone / a place in your community that needs help. What are the problems of this person / this place? What do you think you can do to help? Make a plan. Present your ideas to the whole class. (Tìm ai đó / nơi nào đó ở trong cộng đồng của bạn cần được giúp đỡ. Vấn đề của người đó / nơi đó là gì? Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ? Hãy lên 1 kế hoạch. Trình bày ý tưởng với cả lớp.)