Giải bài 6 trang 99 SGK Hình học 10:

Bài 6 (trang 99 SGK Hình học 10): Cho các điểm A(2; 3), B(9; 4), M(5; y) và P(x; 2).

a, Tìm y để tam giác AMB vuông tại M;

b, Tìm x để ba điểm A, B và P thẳng hàng.

Bài giải

Giải bài 6 trang 99 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Vậy với M(5; 7) hoặc M(5; 0) thì tam giác ABM vuông tại M.

Giải bài 6 trang 99 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Vậy P(-5; 2)